Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=6/

Go to Prosjekt Norge

Close

Erfaringsoverføring gjennom KS2. En samhandlingsmodell.

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Dette prosjektet har hatt til hensikt å undersøke hvordan KS-ordningen har hjulpet utførende etater i deres kvalitetssikring av store prosjekter og hvordan de utførende etater kan trekke enda større nytte av ordningen. Det er utarbeidet en egen håndbok for gjennomføring av kvalitetssikringen.

Denne rapporten har til hensikt å vise elementer i en prosessmodell som kan bidra til å forbedre interaksjon og samhandling mellom etat/prosjekt og ekstern kvalitetssikrer i KS 2, og derigjennom bidra til økt læring for alle parter. Dette inkluderer også å fange opp god praksis som har overføringsverdi mellom etater/prosjekter.

I tillegg til generelle forhold som påvirker læring og erfaringsoverføring mellom prosjekter, er det i rapporten satt fokus på hvordan kompetanse og god praksis knyttet til arbeidet med KS2 vil kunne utvikles gjennom bruk av eksisterende arenaer for erfaringsoverføring (for en stor del institusjonalisert gjennom ordningen). Videre blir også mulige samhandlingstiltak knyttet til de enkelte KS-prosjekt beskrevet samt tiltak for læring og samhandling mellom etater og prosjekt. Dette inkluderer også etablering av nye arenaer som kunnskapsportaler.