Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=54/

Go to Prosjekt Norge

Close

Prosjekt- Teori og Praksis

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Denne rapporten er resultatet av en gjennomført spørreundersøkelse. Utgangspunktet for undersøkelsen var å etablere ny eller økt kunnskap om i hvilken grad prosjektmodellen, slik denne er beskrevet i eksisterende teori, praktiseres i norsk prosjektvirksomhet.
I denne forbindelse er begrepet opplevd prosjektgrad introdusert i betydningen i hvilken grad den enkelte prosjektmedarbeider opplever at de egenskaper og kjennetegn som normalt regnes som beskrivende for prosjektet er ivaretatt.
Undersøkelsen hadde også flere målsettinger, blant annet å kartlegge om denne opplevde prosjektgraden har sammenheng med andre forhold. Disse andre forhold er: Praktisering og holdning til prosjektstyring, motivasjon, tilstedeværelse av suksessfaktorer og læring og utvikling av endringsevne. En viktig del av undersøkelsen var å kartlegge eventuelle forskjeller mellom ulike kategorier prosjekter og prosjektmedarbeidere.
I prosjektet ble det lagt vekt på å finne frem til reelle nytteverdier knyttet til målsettingene.
Metoden som er benyttet bygger på tradisjonell kvantitativ survey-metodikk. Argumentasjonen er imidlertid ikke like tradisjonell. Rapporten fører en argumentasjon, understøttet av resultatene fra spørreundersøkelsen, frem mot resultater og konklusjoner som har til hensikt å bli oppfattet som troverdige. Resultatene og konklusjonene er derfor ikke ment å være allmengyldige sannheter som kan overføres direkte fra utvalg til populasjon, men allikevel verdifulle bidrag som kan anvendes til utvikling av egne handlingsteorier i egen lokal sammenheng.
Rapporten inneholder en teoretisk drøfting av begrepet opplevd prosjektgrad og de øvrige forhold som inngår i forskningsmodellen. Det er videre gitt en begrunnelse for hvordan denne teorien og drøftingen er overført i konstruksjonen av et spørreskjema. Spørreskjemaet inngår som vedlegg til rapporten. Hvordan spørreskjemaet ble testet på en mindre gruppe er dokumentert.
Datainnsamlingen foregikk våren 1997 og resulterte i 185 individuelle svar fra 31 forskjellige bedrifter / prosjektorganisasjoner. De ulike strategier som ble benyttet for datainnsamlingen er beskrevet.
Prosessen hvordan dataene ble analysert og en vurdering av reliabilitet og validitet er også dokumentert.
Resultatene er utførlig beskrevet inklusive en analyse av utvalgets sammensetning. Alle begreper (indekser) er reliabilitetstestet. Undersøkelsen ga mange resultater, også resultater som ikke var omfattet av målene med undersøkelsen og de forhåndshypoteser som inngikk.
De viktigste resultatene er sammenfattet i kapittel 15 Konklusjoner. I dette kapittelet er det vektlagt å se resultatene i relasjon til nytteverdi. Kapittelet inneholder også de resultatene som ikke var relatert til formålet med undersøkelsen. Dette inkluderer betraktninger om prosjekt som arbeidsform i forhold til suksess. Kapittelet inneholder også forslag til videre forskning og utvikling. Helt til slutt oppsummeres hovedkonklusjonene fra undersøkelsen.
Foruten selve spørreskjemaet omfatter vedleggene strukturen i indekser og kobling mot spørreskjema, kopi av henvendelser og instruksjoner til bedrifter og prosjektorganisasjoner, samt en samlet grafisk fremstilling av alle resultater.