Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=49/

Go to Prosjekt Norge

Close

Bruk av kontrakter i prosjektstyringen

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Denne rapporten er et resultat av et forprosjekt under forskningsprogrammet "Prosjektstyring år 2000". Tittelen på rapporten er "Bruk av kontrakter i prosjektstyringen". I utgangspunktet favner denne tittelen vidt, men i dette forprosjektet er det valgt å fokusere på bruk av incentivkontrakter som vi definerer slik:

Incentivkontrakter er kontrakter som inneholder incentivmekanismer. Disse incentivmekanismene innebærer at den utførende parten, kontraktøren, mottar en kompensasjon for sitt nedlagte arbeid som er avhengig av minst et av følgende punkter:
realiserte kostnader, i hvilken grad prosjektet er gjennomført i henhold til tidsplanen, og
kvalitet og egenskaper ved produktet.

En kontrakt som har en incentivmekanisme knyttet til kostnader vil ha et på forhånd spesifisert måltall for kostnader, og under-/overskridelser i forhold til dette måltallet blir delt mellom oppdragsgiver og kontraktør i henhold til en kontraktsfestet belønning/straff-formel.

Vår tilnærming er basert på moderne økonomisk teori utviklet for å forstå fenomener som opptrer i situasjoner hvor en part utfører arbeid på vegne av en annen. Teoriretningen som rapporten tar utgangspunkt i kalles Principal/Agent-teori.

I arbeidet med forprosjektet ble det gjort et litteratursøk. Det viste seg at tilgangen på relevant litteratur og rapporter som dokumenterer bruk av og erfaringer med incentivkontrakter var liten.

En av aktivitetene i forprosjektet var innsamling av eksempler på bruk av incentivkontrakter og kartlegging av erfaringer. Tilgangen på kontraktseksempler viste seg å være relativt liten slik at det ble nødvendig henvende seg til bedrifter og institusjoner utenfor PS 2000. Blant annet ble det innsamlet et kontraktseksempel fra det svenske Vägverket. Et av områdene hvor man i dag bruker incentivkontrakter hyppig er i offshoreprosjekter på den norske kontinentalsokkelen. Bruken av incentivkontrakter skjer her som regel i prosjekter som gjennomføres ved bruk av såkalt integrert organisasjon. Også i Forsvaret har man endel erfaring med bruk av incentivkontrakter.

Inntrykket fra innsamling av kontraktseksemplene er at incentivmekanismer knyttet til kostnader er mest utbredt. Positive incentiver knyttet til gjennomføringstid synes også å være brukt endel, spesielt i offshoreprosjekter. Incentiver knyttet til kvalitet/ytelse er mindre vanlig.