Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=48/

Go to Prosjekt Norge

Close

Suppliers to a building project

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Rapporten er laget med støtte fra PS2000, som er et forskningsprogram ved NTNU. Rapporten er ment å skulle etablere en liste over interessante problemstillinger innen markedsførings-, innkjøps- og produksjonsstrategier relatert til byggeindustrien. Rapporten vil følges opp av flere rapporter i løpet av 1998 som går inn på noen av disse områdene i mer detalj.

Problemformuleringen i rapporten er å undersøke innholdet i relasjoner mellom bedrifter som opererer i en prosjekt-basert industri. Mer spesifikt skal prosjektet undersøke følgende to spørsmål:

Hvordan blir strømmen av varer og tjenester til ett spesifikt prosjekt samlet og koordinert ?

Hvordan opptrer bedriftene i byggeindustrien overfor hverandre for å nå sine mål ?

Metodologisk sett ble ett byggeprosjekt valgt ut som basis for forsknings- prosjektet, og jeg plukket deretter ut fire leverandører til dette prosjektet. For hver leverandør ble det plukket ut tre under-leverandører. Det totale systemet som ble undersøkt besto derfor av et byggeprosjekt, fire leverandører og 12 under-leverandører. Intensjonen var å intervjue disse 17 aktørene og stille spørsmål omkring deres koordinering med hverandre, og særlig hvordan de samordnet produksjon, markedsføring og innkjøp. Som case valgte jeg "Kjelehuset", et ombyggingsprosjekt på Gløshaugen (NTNU) til ca 75 millioner NOK.

Resultatene fra denne første prosjektrunde kan struktureres rundt to viktige spørsmål. Ett spørsmål har å gjøre med teknisk utvikling innen byggeindustrien og det andre har å gjøre med kundeorientering. Teknisk utvikling i byggeindustrien ser ut til å være lite satset på, både i absolutte tall og i relative tall. Flere mulige årsaker er antydet. En av de viktigste årsakene ser ut til å være anbudssystemet. Anbudssystemet fører til en ensidig fokus på produksjon hos leverandørene fordi de ikke får betalt for støttetjenester (inkludert engineering, forskning og utvikling) og derfor må redusere sine kostnader på disse områdene.

Hva angår kundeorientering, så ser forskningen ut til å peke mot at kundeorientering er vanskelig å oppnå i byggeindustrien fordi sluttbrukeren vanligvis har veldig liten kunnskap omkring hva man bør kunne forvente av en bygning. Dermed er sluttbrukerne ikke brukbare som referansepunkt for de "beste" løsningene, og denne rollen blir isteden ivaretatt av bedrifter eller statlige etater som opptrer som "agenter" for brukernes interesser. Dermed er det arkitekter og rådgivende ingeniører som bestemmer hva som er den "beste" løsningen for kundene. Problemet forsterkes gjennom anbudssystemet som gjør det vanskelig å skape langvarige relasjoner og isteden presser frem kortsiktige optimaliseringer og et sterkt behov for systemer (og bedrifter) som kan formidle kunnskap mellom prosjekter.

Forskningen som ble utført i forkant av denne rapporten vil bli videreført i byggeprosjektet "Realfagsbygget". Denne forskningen vil bli gjennomført på en lignende måte metodisk sett, og vil konsentrere seg om teknisk utvikling og kundeorientering i byggeindustrien.