Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=39/

Go to Prosjekt Norge

Close

Gjennomføringsmodeller og kontraktstrategier

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

I denne rapporten er det utarbeidet et teoretisk grunnlag til beslutningsstøtte for hvilke gjennomføringsmodeller for større prosjekt det er gunstig å benytte i ulike situasjoner. I dette arbeidet er det brukt teoretiske modeller som ligger i grenseland mellom fagområdene sosiologi og økonomi. I tverrsnittet mellom disse fagområdene analyseres forskjellige organisasjonsformer ut fra et effektivitetsperspektiv.

Det teoretiske utgangspunktet i denne rapporten er at ulike former for markedssvikt nødvendiggjør formelle samarbeidsmodeller for å muliggjøre en god gjennomføring av prosjekter. Det kan være flere årsaker til at transaksjoner foretatt ved hjelp av markedsmekanismen, eller den usynlige hånd, kan gi lite heldige resultat. I denne rapporten benyttes begrepene begrenset rasjonalitet, opportunisme, egenart, hyppighet, skjult informasjon og skjulte handlinger for å forklare markedssvikt. Konklusjonen er at dess mer det er av en eller flere av disse begrepene, dess større behov er det for formelt avtalefestet samarbeid.

En sentral målsetting ved tette gjennomføringsmodeller av prosjekter, er å begrense risikoen. Risikoaspektet er derfor drøftet og analysert flere steder i rapporten, bl.a. med henblikk på hvordan den bør fordeles mellom oppdragsiver og leverandør under ulike forutsetninger.