Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=33/

Go to Prosjekt Norge

Close

Usikkerhet som Gevinst. Styring av usikkerhet i prosjekter

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-
Usikkerhet som Gevinst. Styring av usikkerhet i prosjekter

Vi er dessverre utsolgt for denne boken. Kontakt senterledelsen for å få tak i elektronisk eksemplar.

Denne boken er utarbeidet gjennom et prosjekt i forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). PS 2000 ble initiert i 1994 på initiativ fra sentrale bedrifter i norsk næringsliv og Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU). Programmet har i dag 28 programdeltakere fra norsk næringsliv og forvaltning, og er Europas største forskningsprogram innen prosjektledelse. Programmets visjon har vært å styrke norsk næringslivs og forvaltnings konkurranseevne ved økt satsing på kompetanseutvikling for identifisering, evaluering, planlegging og gjennomføring av prosjekter.Prosjekter er fremtidens arbeidsform. I tillegg til de tradisjonelle prosjektrettede arbeidsområder vinner prosjektarbeidsformen også stadig nytt terreng innen næringsliv, forvaltning og samfunnet forøvrig. Det er flere årsaker til denne utviklingen, men de viktigste er arbeidsformens tilpasningsevne til de oppgaver som skal utføres samt evnen til å utnytte tilgjengelig ressurser på en optimal måte.

I en verden preget av stor konkurranse og hyppige endringer vil kravet til organisatorisk fleksibilitet og dynamikk være avgjørende for å oppnå suksess. Raske beslutninger må fattes og endringer iverksettes for å utnytte muligheter og redusere potensielle tap. Aktiv usikkerhetsstyring er et viktig redskap under slike rammebetingelser.

Mange prosjekter erfarer store overskridelser. Å peke på enkeltårsaker vil være for lett. Men gjennomganger av prosjektene i etterkant viser at mye av årsaken til overskridelsene ligger i evnen til å håndtere usikkerhet. Både hva gjelder analyser innledningsvis og ved oppfølging utover i prosjektet, frem til realisering. Dette er utgangspunktet for denne boken.

Gjennom arbeidet med boken har vi i arbeidsgruppen sett for oss to formål:

  • å være et bidrag og inspirator til innføring av aktiv usikkerhetsstyring i egen organisasjon
  • å være en grunnbok i usikkerhetsstyring ved ulike utdanningsinstitusjoner

Foruten de i arbeidsgruppen som har nedlagt en masse egeninnsats for å få frem denne boken, er det mange andre som fortjener en stor takk. Først og fremst vil vi takke Bjørn Kolltveit, Professor og Adm. dir. ved Handelshøyskolen BI, Senter for Lederutdanning, Ingemund Jordanger, Statoil, Einar Skaare, TerraMar, og Kjell Austeng, NTNU, som tok seg tid til å gå igjennom ulike versjoner av boken. Deres konstruktive og faglige gode innspill har vært til stor verdi for arbeidsgruppen. Vi vil også takke Per Juel Christensen fra Metier, Torben Michelsen fra Rambøll og Laust M. Ladefoged fra A/S Øresundsforbindelsen som har utarbeidet eksempelet om Øresundsforbindelsen. Til slutt vil vi takke styringsgruppen i PS 2000 som så viktigheten av dette fagområdet og igangsatte dette prosjektet.