Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=32/

Go to Prosjekt Norge

Close

Benchmarking av store prosjekter

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

De dårlige nyhetene om prosjekter er at nærmere 40 % av de har et dårlig prestasjonsnivå. Ustabilitet skapt av eksterne og interne sjokk utløser kriser. Så snart slik dynamikk er satt i gang, utvikler katastrofer seg med mindre prosjektets rammeverk virker som en stabilisator. De gode nynetene er at prosjektledere har lært seg måter for å håndtere risiko og lede prosjekter. Studiene gjennomført i IMEC har skapt ny kunnskap om hvilke faktorer som påvirker et prosjekts grad av suksess eller fiasko.

Fire faktorer ser ut til å være relatert til et prosjekts prestasjonsnivå:

- I hvilken grad det institusjonelle rammeverk i landet der prosjektet er lokalisert er utviklet.
- Omfanget av strategiske systemer implementert av prosjektets sponsorer.
- De omkringliggende vanskeligheter i form av risiko, teknologi og sosial forstyrrelse.
- Koordineringen mot leverandører, myndigheter, andre berørte parter samt internasjonale aktører.

Et flertall av de studerte prosjektene oppfylte de målsetningene som sponsorene initielt hadde definert og ble positivt evaluert av både de involverte og andre berørte parter. En betydelig andel av prosjektene støtte imidlertid på vanskeligheter, kriser og store problemer både i tidligfasen, gjennomføringsfasen og de første driftsårene. Faktisk er vanskeligheter, kriser eller restruktureringer så vanlige at de nesten bør anses som en normal del av dette spillet.

Den lange listen over vanskeligheter observert av IMEC kan kanskje tolkes dit hen at slike store investeringsprosjekter ikke er styrbare. Etter å ha studert 65 slike prosjekter er imidlertid IMEC sin konklusjon at de er absolutt styrbare. Men styringen av dem kan ikke utelukkende basere seg på tradisjonelle ledelsesteorier. Å planlegge kan ikke alene sikre en trygg fremtid. Prosjekter blir styrbare gjennom utviklingen av strategier for å (i) håndtere risiko (ii) forme institusjoner (iii) bygge styringsstrukturer (iv) skape passende finansielle rammeverk og (v) utvikle innovative gjennomføringsmetodikker.