Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=26/

Go to Prosjekt Norge

Close

Håndtering av prosjektets interessenter (Praktisk rapport)

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Denne rapporten er det en kan kalle en "praktisk rapport". Til forskjell fra hovedrapporten som omfatter både teori, metode og empiri, så er denne rapporten i hovedsak viet presentasjon og analyse av empiriske data og teoretiske og praktiske implikasjoner.

I forskningsprosjektet er det foretatt en fokusering og avgrensning, ved at det er valgt å rette spesiell oppmerksomhet mot prosjekters håndtering av interessenter. Intensjonen med forskningsprosjektet har vært å studere og belyse følgende problemstilling fra både en teoretisk og empirisk vinkel:

"Hvordan kan prosjekter bli bedre i sin forståelse og håndtering av samspillet med interessenter i omgivelsene?"

Tidligere forskning har vist at prosjekter er svært følsomme overfor endringer i omgivelsene (Karlsen, 1998). Samtidig opplever mange prosjekter at interessenter som f.eks. oppdragsgiver, sluttbrukere og offentlige myndigheter stiller strengere krav til gjennomføringen. Dette er utfordringer og krav som prosjektene ikke kan isolere eller fjerne seg fra, men må ta hensyn til og håndtere. Effektiv håndtering av relasjonen til interessentene er en viktig nøkkelfaktor for å oppnå suksess med prosjektet (Jergeas et al., 2000).

I forstudier gjennomført av Norsk Senter for Prosjektledelse, har Statsbygg fremhevet at håndteringen av prosjekters interessenter i mange av deres byggeprosjekter ofte er et problem og en utfordring. Det Statsbygg spesielt trekker frem er at det finnes lite kunnskap, metoder og systemer for hvordan prosjektene skal forholde seg til disse omgivelsene som både er komplekse og i stadig endring.

I tillegg til selve hovedproblemstillingen er følgende forskningsspørsmål også drøftet i rapporten:

- Hva slags former for relasjoner dominerer forholdet mellom prosjektet og interessenter?
- Hva slags problemer og usikkerhet skaper interessentene for prosjektet?
- Hva er de største utfordringene knyttet til håndtering av interessenter?
- For bedre å kunne håndtere prosjektets interessenter, hva bør vektlegges?
- Hva må til for at håndtering av interessenter skal gis en høyere og mer bevisst prioritering?

For å belyse problemstillingen og forskningsspørsmålene empirisk er det gjennomført både en kvalitativ og en kvantitativ undersøkelse. Den kvalitative undersøkelsen omfatter en dybdestudie av et offentlig veiutbyggingsprosjekt.