Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=24/

Go to Prosjekt Norge

Close

Tidligfase i BA-prosjekter

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Bonus I prosjektet har fremskaffet mye kunnskap om hvordan aktørene i BA-bransjen gjennomfører tidligfasen av sine store prosjekter, hvordan de forholder seg til usikkerhet i tidligfasen og hva de er opptatt av når det gjelder prosjekt- og kontraktstrategier. Fordi Bonus I ble avsluttet før planlagt har man vært nødt for å avgrense arbeidet til hvilken praksis aktørene i bransjen har i dag på de områder som er nevnt ovenfor. Det betyr at Bonus I har fremskaffet betydelige kunnskaper om dagens praksis i BA-bransjen innenfor ovennevnte områder.

Gjennom arbeidet i Bonus I har man kommet frem til følgende definisjon av tidligfasen av store prosjekter: Tidligfasen kan defineres som de prosesser som fører frem til og følger i umiddelbar etterkant av beslutningen om forprosjekt og prosjektgjennomføring. Med tidligfase for store prosjekter menes tidligfase i utvikling av prosjektobjektet og ikke de ulike tidligfaser som de enkelte aktører gjennomfører i sine delprosjekter. Tidligfasen kan inndeles i delfaser. Denne oppdelingen må tilpasses prosjektsituasjonen og er dermed situasjonsbestemt.

Observasjonen fra Bonus I viser at BA-bransjen er lite opptatt av de mulighetene som ligger i bedre utnyttelsen av tidligfasen. Dessuten har bransjen en svært konservativ kultur som hindrer bransjens utnyttelse av denne tidlige fasen i prosjektarbeidet.

Usikkerhet omfatter både muligheter og risiko. Skal en bedrift øke sine økonomiske marginer må den også akseptere høyere grad av usikkerhet (Mills 1994). Fra observasjonene i Bonus I er det vanskelig å se at aktørene bevisst søker å utnytte disse mulighetene. De synes mest opptatt av å redusere usikkerhet og risiko. Konsekvensen av dette er sannsynligvis at bransjen går glipp av muligheter til større verdiskapning.

I Bonus I har man diskutert visse prinsipper for hvordan aktørene kan utnytte usikkerhet i tidligfasen strategisk. Det krever imidlertid mer forskning før man kan utvikle disse prinsippene frem til anvendbare modeller for bransjen.

Bonus I har klarlagt at det er stor interesse i bransjen for utvikling av nye strategimodeller for gjennomføring av store prosjekter. De områdene hvor det er viktigst med strategisk nytenkning er gjennomføringsmodeller, mer forretningsmessig orientering, bedre kompetanse, prosjektstyring og innovasjon.

På samme måte som for prosjektstrategier viser observasjonene i Bonus I at det også er behov for nye strategimodeller for kontrakter. De områdene hvor det er behov for nytenkning er samarbeidsmodeller, insitamentsmodeller, bedre markedsutnyttelse og nye rollemodeller.

Bonus I vært avgrenset til å fremskaffe kunnskap om dagens praksis det er derfor behov for fortsatt forskning for å utvikle nødvendig kunnskap til å utvikle de strategimodeller som kan bidra til økt verdiskapning i bransjen. Forskningen foreslås videreført i et KMB prosjekt med arbeidstittel Bonus II.

Konklusjonene fra Bonus I har vist at BA-bransjens kultur kan være en hindring for fremtidig verdiskapning. Dette er noe bransjen selv må ta tak i. Derfor har man ut fra Bonus I tatt et initiativ for å etablere en kommunikasjonsarena innen bransjen for å gjøre noe med denne problemstillingen.