Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=22/

Go to Prosjekt Norge

Close

Kompetanseaspektet i prosjektorganisasjoner: Læring i arbeidslivet - erfaringsoverføring mellom prosjekter

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Tradisjonelt har prosjekter blitt vurdert og styrt etter kriteriene tid, kostnad og kvalitet. I denne rapporten ser vi på erfaringsoverføring mellom prosjekter som et fjerde suksesskriterie. Målene for dette forskningsprosjektet var:

  1. Identifisere hvilke faktorer personer som jobber i prosjekter oppfatter som hemmende og fremmende for erfaringsoverføring mellom prosjekter.
  2. Utvikle en skisse til metodikk for erfaringsoverføring mellom prosjekter.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med et utvalg av bedrifter blant NSPs partnere og medlemmer. Resultatene fremkommet ved hjelp av spørreskjema, dybdeintervjuer, presentasjoner fra deltakerbedriftene, en temadag, prosjektgruppediskusjoner, samt diskusjoner med relevante fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Sentrale faktorer som oppfattes å hemme erfaringsoverføring mellom prosjekter er: Tid, rutiner og systemer, ledelse, databaser, individuelle forhold, samt mangel på arenaer. Sentrale faktorer som oppfattes å fremme erfaringsoverføring mellom prosjekter: Kultur, individuelle forhold, tilgang arenaer og incentiver.

Vår metodikk for erfaringsoverføring er tredelt. Den tar for seg grunnleggende forutsetninger, syn på erfaringer og gjøre erfaringer aktive. Som et viktig element under det siste punktet presenteres en modell for erfaringsoverføring prosjekter. Modellen har fokus på tiltak som støtter opp under læringsprosessen.

Som en kort oppsummering kan det nevnes at:

  • - Erfaringsoverføring skjer i utstrakt grad i en ansikt-til-ansikt-situasjon.
  • - Erfaringsoverføring krever tillit, og tillit må bygges.
  • - Forvent ikke tidlige resultater av læringsarenaer.
  • - Erfaringsoverføring krever frihet, ikke styring.
  • - Skap møteplasser – formelle og uformelle.
  • - Gi tid til å oppnå gode resultater.
  • - Sett de ansatte i stand til å drive med erfaringsoverføring ved å etablere enkle maler og verktøy for dette.