Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=21/

Go to Prosjekt Norge

Close

Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Det første temaet vi har viet oppmerksomhet er hvordan vi allerede i initieringsfasen av et prosjekt kan legge til rette for å sikre ønskede effekt og gevinst av prosjektet. Grunnen til dette fokuset er at det allerede tidlig i prosjektet legges mange føringer og rammer som vil være styrende for hva som kan oppnås. Herunder har vi mer konkret valgt å studere og belyse hvordan prosjektets mål formuleres og forankres i organisasjonen og hvordan det så tidlig som mulig kan legges til rette for nødvendige endringsprosesser. Det andre temaet forskningsarbeidet har fokusert på er samspillet mellom prosjekteier, bruker, linjen og prosjektet. Bakgrunnen for dette temaet er at definering, planlegging og gjennomføring av prosjektet samt implementering av prosjektresultatet involverer flere parter. Konkret har vi studert rolle- og ansvarsfordeling mellom aktørene og hvordan prosjektet bør følges opp underveis for å sikre oppnåelse av ønsket gevinstrealisering.

I rapporten er det skissert et forslag til en prosess for formulering av effektmål og tilrettelegging for gevinstrealisering. Denne prosessen består av fire steg. Steg 1 har fokus på formuleringen av målbare effektmål forankret i virksomhetens strategi. Steg 2 har fokus på å identifisere interessenter og kartlegge målgruppenes behov og forventninger. I steg 3 av prosessen skal man identifisere gevinster som ivaretar målgruppenes behov og forventninger. Ansvar for realisering av gevinstene skal også avklares. Steg 4 i prosessen har fokus på å legge til rette for gevinstrealisering ved en klar rolle- og ansvarsdeling og gjennomføring av nødvendige endringsprosesser.