Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=134/

Go to Prosjekt Norge

Close

Forholdet mellom prosjekteier og prosjektleder - Avslutningsrapport

Dato: august 2010
Forfatter:  Erling S. Andersen
Faglig ansvarlig:  Erling S. Andersen
Antall sider: 48

 

Sammendrag

Forskningsprosjektet P033 ”Forholdet mellom prosjekteier og prosjektleder” er nå avsluttet. Denne rapporten oppsummerer de viktigste resultatene og bidragene fra prosjektet.

Prosjektet har blitt ledet av professor Erling S. Andersen. Han har også gjort en vesentlig del av forskningsarbeidet. Masterstudent Jan-Kåre Berglid har deltatt aktivt i prosjektet, spesielt i den første halvparten av prosjektet. Førsteamanuensis Anne Live Vaagaasar og professor II Ralf Müller har vært sporadisk involvert. Styresekretær Jan Alexander Langlo var behjelpelig med å framskaffe adresser til den elektroniske spørreskjemaundersøkelsen, laget opplegg og resultatutskrifter fra Confirmit.

Følgende virksomheter fra NSP stilte seg til rådighet for intervjuer: Hydro, Jernbaneverket, Statsbygg og StatoilHydro.

Problemstillingene og resultatene fra forskningsprosjektet er presentert på følgende måter:

En intensjon med forskningsprosjektet var at det skulle danne grunnlag for seminarer for prosjekteiere, som kunne arrangeres av konsulentfirmaer eller andre interesserte. Ingen avtaler om dette er inngått, men materiale i form av PowerPoint-presentasjon og artikler er fritt tilgjengelig. Prosjektet gjennomførte et seminar (temadag) på fire timer, som fikk god tilbakemelding og viste at det var behov for denne typen av presentasjoner.

Forskningsprosjektet viser betydningen av en prosjektstandard som klart uttrykker prosjekteierens rolle. Arbeidsdelingen mellom prosjekteier og prosjektleder må bestemmes. De to partene har forskjellige roller, og de må klargjøres og beskrives. Et vellykket prosjekt krever en styringsstruktur med tett kontakt mellom partene. Men prosjektstandard er ikke nok. Økt forståelse og fellesskap må skapes gjennom sosialiseringsaktiviteter, der både prosjekteier og prosjektleder er aktivt deltakende. Erfaring og opplæring er viktig for prosjekteieren, men undersøkelsen viser at det kan bli en ”sovepute”. Vi ser virksomheter der de erfarne prosjekteierne får ansvaret for ti-tolv prosjekter. Det kan være mer ødeleggende enn fremmende.

Prosjektsuksessbegrepet har endret seg. Vi er ikke lenger bare opptatt av prosjekttriangelet (ferdigdato, budsjett og kvalitet). Nå er fokus vel så mye på verdiskaping i den mottakende virksomheten. Det gjør at prosjekteierrollen blir stadig viktigere. Vi må fortsette å gjøre prosjekteierne bevisste på hva deres rolle innebærer.

Vedlegg:

I denne rapporten blir resultatene presentert gjennom tre vedlegg:

  • ”Forskningsprosjekt om prosjekteierrollen”.
    En oversiktsartikkel som vil bli presentert i tidsskriftet Prosjektledelse
  • ”Illuminating the role of the project owner”.
    En vitenskapelig artikkel som vil bli presentert i tidsskriftet International Journal of Managing Projects in Business
  • ”Bevisstgjøring av prosjekteierrollen - Resultater fra et forskningsprosjekt”.
    En PowerPoint-presentasjon av resultatene fra forskningsprosjektet