Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=10/

Go to Prosjekt Norge

Close

Verktøy for Knowledge Management - vurderinger av god praksis

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Det finnes en rekke verktøy, tiltak og metoder for knowledge management som benyttes i virksomheter for å fremme deling av kunnskap og erfaring. Fire tiltak som oppfattes som gode verktøy for knowledge management av de virksomhetene som bruker dem, er studert nærmere i dette prosjektet. Rapporten inneholder beskrivelse og vurdering, samt analyse av disse verktøyene.

 

I tillegg beskrives kort 21 verktøy for knowledge management som bidrar til ulike steg i læringsprosessen.

 

Verktøy for kunnskapsdeling og erfaringsoverføring kan gi positive effekter for virksomhetene. I de studier vi har gjennomført, ser vi blant annet at verktøyene bidrar til at erfaringer i form av informasjon spres, det etableres rom for diskusjon og refleksjon, og det skapes bevissthet og refleksjon rundt virksomhetens "erfaringsbærere" i form av strukturer, instrukser, modeller og rutiner.

 

Vår analyse viser at verktøyene som benyttes for knowledge management, bidrar til ulike steg i læringsprosessen. I tillegg har de ulik evne til å spre kunnskap mellom nivåene individ, gruppe og organisasjon. Dette understreker at det er viktig å være bevisst hva det enkelte verktøy for knowledge management bidrar til, blant annet for å kunne sette sammen virksomhetens portefølje av verktøy som totalt sett utfyller hverandre. En modell for kategorisering av verktøy for knowledge management er utviklet i dette prosjektet. Videre bidrar prosjektet med utvalgte analysemodeller som kan benyttes som hjelpemidler for å analysere verktøy for knowledge management med fokus på læring og spredning.