Lena E. Bygballe                              

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2013

Førsteamanuensis og leder av Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI

LinkedIn:

Nettside: 

Lena Bygballe

www.bi.no/bygg

Om foredragsholderen:

Lena E. Bygballe er førsteamanuensis og leder av Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI. Hun har en doktorgrad i strategisk ledelse, og jobber spesielt med spørsmål knyttet til verdiskaping, samhandling og læring mellom bedrifter i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE). Hun har publisert i en rekke internasjonale tidsskrifter og er fagansvarlig for et videreutdanningsprogram på masternivå i Strategisk ledelse i byggenæringen, som tilbys ved senteret. Både gjennom forskningsprosjekter og i undervisningssammenheng jobber hun tett med ulike aktører i BAE-næringen. 

Hvordan organisere for samhandling i komplekse bygg- og anleggsprosjekter?

Om foredraget:

Et av de store spørsmålene i prosjektledelse er hvordan komplekse bygg- og anleggsprosjekter skal organiseres. Hvem skal ha ansvar og myndighet til å gjøre hva, hvordan sikre at alle gjør det de skal og hvordan skal de ulike aktørene forholde seg til hverandre? Komplekse prosjekter involverer ofte mange aktører fra ulike bedrifter som med sin spesialkompetanse sammen skal sørge for at prosjektet når sine målsetninger. Denne spesialiseringen og fragmenteringen har ført til at kommunikasjon, koordinering og kontroll har blitt satt høyt på agendaen. Det er gjort mye forskning på temaet om organisering av prosjekter i inn- og utland og det synes å være en bred enighet om at bedre og tettere samhandling mellom aktørene i slike prosjekter er svaret på utfordringene. Veien dit er imidlertid mer debattert og selv prosjekter med gode intensjoner om samarbeid feiler. I dette foredraget belyser vi kunnskapsfronten på dette området og stiller spørsmålet om hva det er vi fortsatt ikke vet og som kan bidra til å øke sannsynligheten for at slike prosjekter når sine mål.