Siri Sundby

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2012

Prosjektleder, PROMIS

LinkedIn:

Siri Sundby

Om foredragsholderen:

Siri Sundby er prosjektleder og ansatt i Promis AS siden 2010. Hun har bred erfaring fra utvikling og ledelse av iterative systemutviklingsprosjekter, både på leverandør- og kundesiden, bl.a som prosjektleder i SKARP-prosjektet i Skattedirektoratet som var tidlig ute med å bruke mange av prinsippene fra smidig utvikling. SKARP var et av Norges største utviklings- og innføringsprosjekter der skatteoppkreverne i alle kommuner erstattet sine systemer med et nytt system for Norges skatteregnskap, all håndtering av inn- og utbetaling, innfordring samt fordeling til stat, kommune og fylke. Sundby var sentral i å bygge opp smidig uvikling i EFFEKT-programmet som skal effektivisere og forbedre arbeidet i utlendingsforvaltningen. Sundby arbeider nå med innføring av smidige metoder i NAV.

Sundby har deltatt i utvikling av sertifiseringstilbudet ITPP (IT Project Professional), som bygger på Prince2®, smidig systemutviklingsmetodikk og praktiske prosjekterfaringer.

Smidig prosjektgjennomføring –
hvilken rolle får prosjektlederen?

Om foredraget:

Har prosjektleder en rolle i smidige prosjekter med produkteier, selvstyrte team og scrum-master? Hvordan sikre budsjettering, planlegging og rapportering i omgivelser med mye usikkerhet og endrede rammebetingelser? Utfordringer med tradisjonell prosjektstyring kan være bl.a. for lang horisont fra planlegging til produksjonssetting og at det ikke tas tilstrekkelig hensyn til læring underveis. Smidig uten prosjektstyring er heller ikke svaret siden eierorganisasjonen vil vite hva de får igjen for investeringen og interessentene har krav på å holdes orientert om status i forhold til omfang, kvalitet, kostnader og leveransetidspunkt.