Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=40

Go to Prosjekt Norge

Close

Prosjektideer er kimen til nye forskningsprosjekter!

Forskning er kjernen i virksomheten til Norsk senter for prosjektledelse. Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle ny kompetanse og kunnskap innen prosjektledelse, og forskningsprosjekter er et viktig verktøy i så henseende. Forarbeidet som leder frem til nye forskningsprosjekter består av følgende grunnelementer:

Element 1: Ideer til nye prosjekter

Gode ideer er vi alltid på jakt etter, og vi vil gjerne høre mer om dine ideer eller tanker omkring potensielle forskningsoppgaver. Ideene kan enten være rotfestet i praktiske problemstillinger og praktiske utfordringer, eller de kan være et resultat av lengre tids funderinger. Første steg vil nå være å nedfelle disse tankene.

Vi er avhengig av dine ideer for å utvikle oss videre!

Element 2: Bygging av konsortium og nettverk med felles interesse

Det er viktig for oss å finne problemstillinger som det er av felles interesse å finne løsninger på. Vi går aldri videre med et forslag før vi vet at det finnes en eller annen nytte for flere organisasjoner eller aktører i prosjektmiljøet. På denne måten sikrer vi at vi forsker på aktuelle tema, samt at vi gjør det mulig å skaffe til veie finansiering av forskningen på en bred front og fra flere kilder.

Vi er avhengig av din interesse for å etablere disse nettverkene!

Element 3: Identifisere finansieringsmuligheter

Et forskningsprosjekt blir ikke realisert med mindre man finner en måte å finansiere initiativet på. Norsk senter for prosjektledelse har god erfaring med å finne en passende finansieringsmodell, og vi kjenner til en rekke finansieringskilder som vi bruker aktivt.

Vi er avhengig av at du og din organisasjon er interessert i å stille opp med egeninnsats i et fremtidig prosjekt!

Element 4: Utarbeidelse av konkrete prosjektforslag

Når nettverket/konsortiet er på plass og potensielle finansieringskilder identifisert, vil vi bidra til å utarbeide et konkret prosjektforslag som er beskrevet i mer detalj.

Vi er avhengig av støtte fra deg og din organisasjon for å utvikle et troverdig og realistisk prosjektforslag!

Ta kontakt med vår forskningskoordinator dersom du finner dette interessant eller om du vil bidra på en eller annen måte!