Sponsorer

Denne portalen er en leveranse i PROBY-prosjektet, og organisasjonene som har sponset prosjektet og portalen er:

Statsbygg

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg har som mål å være statens førstevalg.

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift. Statsbyggs oppgave er å tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter, og å realisere vedtatte samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur, statlige planinteresser, kulturminnevern og miljø.

Statsbygg skal gi råd ved kjøp og leie av lokaler, være byggherre på vegne av staten, sørge for god forvaltning av eiendommene som er knyttet til den statlige husleieordningen. Statsbygg skal også sikre statlige interesser i større eiendomsutviklingsprosjekter.

Statsbygg organiserer, planlegger og gjennomfører om lag 160 prosjekter - større og mindre, til enhver tid, hvorav 20-30 større prosjekter blir ferdigstilt hvert år.

Statsbygg har 830 ansatte. Hovedkontor er i Oslo og regionkontorene i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

RIF

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er en frittstående bransjeforening for kunnskapsbedrifter med virksomhet innenfor rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsektoren. Medlemsbedriftene har sin kjernekompetanse innen ingeniørteknologi, arkitektur, prosjekt- og bedriftsledelse og IKT. Formålet til RIF er å sikre best mulige vilkår for RIF-medlemmene gjennom rammepåvirkning, synliggjøring av bransjens kjernekompetanse og verdiskapning. For å styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft og kompetanse, arbeider RIF med rammepåvirkning og bistår medlemsfirmaene med direkte tjenester som juridisk bistand, forsikringer, personalforvaltning, bransjeprognoser, lønnsstatistikk og faglig utvikling. Alle RIF-firmaer er underlagt krav knyttet til faglig kompetanse og forretningskikk. De om lag 216 RIF-bedriftene sysselsetter til sammen 8400 personer i Norge.

RIF-administrasjonen er lokalisert i Oslo, mens det rundt om i landet er 11 lokalforeninger.

NSP

Norsk senter for prosjektledelse (NSP) er en nasjonal arena for utveksling av erfaringer, bygging av nettverk og representerer et sterkt fagmiljø som fungerer som en ekstern referanse til virksomheters egen prosjektkompetanse. NSP er et forskningsbasert samarbeid med norsk næringsliv og forvaltning. Fundamentet i senteret er de organisasjonene som har tegnet medlemskap og betaler en årlig kontingent, samt alle de ansatte disse organisasjonene som er kilden til og målgruppen for vår virksomhet.