PROBY

 

PROBY (Prosjekteringsprosess i byggeprosjekter) er/var et samarbeidsprosjekt mellom RIF (Rådgivende ingeniørers forening), Statsbygg og NSP (Norsk Senter for Prosjektledelse).

Prosjekteringen i et bygg- og anleggsprosjekt er kompleks. Det er mange aktører involvert, og beslutninger må bli tatt på riktig tidspunkt, ut fra de forutsetningene som ligger til grunn på det aktuelle tidspunktet. Kommunikasjon mellom aktørene er også en avgjørende faktor i prosjekteringen, da mange aktører er involvert og mange interessenter må hensyntas.

Feil og mangler i prosjekteringen kan gi flere negative konsekvenser; Byggherren bruker mer penger enn forutsatt uten at man oppnår ønsket kvalitet. Omprosjektering fører til at de prosjekterende blir værende i prosjektet lengre og prosjekteringskostnadene øker. I tillegg får ikke entreprenørene produsert som forutsatt og man risikerer at entreprenør må gjøre om deler av sitt arbeid, samt at man risikerer å måtte gjøre kutt i prosjektet. Dette genererer endringskrav og fokusskifte hos entreprenør fra å løse prosjekt til å sikre seg økonomisk. For å kunne gjennomføre kostnadseffektive, funksjonelle og fremtidsrettede bygninger er man avhengig av samspillet mellom prosjektets aktører, arkitekter, prosjekterende og entreprenør. Det er i dag et forbedringspotensial i samarbeidet og kontraktsleveransen mellom byggherre og de andre aktørene i byggeprosjektet. Ofte er det ulike forventninger til leveransen.

Bakgrunnen for dette prosjektet (PROBY) var at Statsbygg i lengre tid hadde hatt en dialog med RIF om et prosjekt som skulle se på mangler i prosjekteringsprosessen. Statsbygg som en stor byggherre hadde over tid sett at prosjekteringsprosessen i deres prosjekter ikke fungerte optimalt. Statsbygg hadde også gjennom sitt medlemskap i Norsk Senter for Prosjektledelse meldt sin interesse for å delta i et prosjekt som også skulle se på prosjekteringsprosessen. Felles trekkene mellom de to prosjektideene var store, og det ble derfor bestemt at det skulle gjennomføres ett prosjekt, som da fikk navnet PROBY (Prosjekteringsprosess i byggeprosjekter).