Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=351

Go to Prosjekt Norge

Close

Forskningsvirksomhet og forskningsprosjekter

Norsk senter for prosjektledelse er til enhver tid engasjert i ulike forskningsaktiviteter og forskningsprosjekter.

Forskningsprosess

Norsk senter for prosjektledelse skaper sin identitet og sitt særpreg gjennom den forskningsaktiviteten som senteret gjennomfører. Styret i senteret har derfor en kontinuerlig løpende prosess der de vurderer hvilke tema, ideer og forslag som passer inn i strategien som skal oppfylle våre målsetninger om å utvikle kompetanse innen prosjektledelse til medlemmenes nytte og internasjonal faglig anerkjennelse.

1. Fokus: Strategisk planlegging

Styret har besluttet at internt finansiert forskning i de neste årene skal ha fokus på følgende områder:

  • Prosjektbasert ledelse
  • Prosjektkultur og samhandlingsmiljø
  • Usikkerhetshåndtering i prosjekter

2. Utvelgelse: Portefølje seleksjon og optimalisering

Målsetningen med hvert seminar er å identifisere, prioritere og beskrive forslag til forskningsprosjekter innen hvert område. Seminaret skal danne grunnlag for utarbeidelse av konkrete prosjektforslag som igjen skal legges frem for styret til beslutning. Interesse for deltagelse på ett eller flere av disse seminarene meldes til forskningskoordinator så raskt som mulig.

3. Styring:

Kontroll og oppfølging av de enkelte prosjekt og porteføljen som helhet.

 

Tilknytning til internasjonale forskningsinitiativ

Senteret har en uttrykt ambisjon om å bli med i internasjonale forskningsinitiativ. For å sikre at vi finner de "riktige" initiativene, har styret nedtegnet følgende retningslinjer:

  1. Forskningsinitiativet må ha en målsetning som stemmer overens med senterets strategiske målsetninger og aktuelle forskningstema.
  2. Initiativene må ha finansiering fra andre kilder i tillegg til den finansiering de søker fra senteret.
  3. De internasjonale forskningsinitiativene må være av høy internasjonal standard og adressere aktuelle problemstillinger.
  4. Ressurser som representerer senteret skal være godt involvert i hvert enkelt initiativ, slik at de sikrer tilbakeføring av resultatene slik at senteret og våre medlemsorganisasjoner kan benytte seg av dem.
  5. Senterets partnere eller medlemmer skal involvere seg i initiativene og bidra aktivt inn i gjennomføringen av dem.
  6. Resultatene fra initiativene skal presenteres for senterets partnere og medlemmer gjennom senterets forsknings- og/eller nettverksvirksomhet.

 

Spørsmål eller innspill?

Senterledelsen er ansvarlig for gjennomføring av prosessen. Kontakt forskningskoordinator dersom du har noen spørsmål.