Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=29

Go to Prosjekt Norge

Close

NSPs akademiske forankring

Norsk senter for prosjektledelse er et samarbeidsnettverk innen prosjektledelse. Norsk senter for prosjektledelse har sin akademiske forankring i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Handelshøyskolen BI og SINTEF Teknologi og samfunn. NTNU er førende part, mens BI og SINTEF er samarbeidspartnere. Senteret skal være et samlingssted for næringsliv, forvaltning, forskning, utdanning og organisasjoner som er opptatt av kompetanseutvikling innen prosjektarbeid.

Om Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og som navnet forteller er dette et nasjonalt sentrum for teknologisk utdanning og forskning med basis i naturvitenskapelig innsikt. Men i tillegg ligger det i premissene for etableringen at det skal være et samfunnsorientert universitet med krav om en helhetlig tilnærming til vår tids utfordringer. Derfor skal NTNU også ha bredde og spisskompetanse innenfor de klassiske universitetsdisiplinene, og det har faglig ledende miljøer innenfor både samfunnsvitenskap og humaniora. NTNU har 7 fakulteter, 53 institutter, 20.000 studenter; hvorav 10.000 på teknisk-naturvitenskaplige fag. NTNU uteksaminerer årlig ca 800 med lavere grad, 2000 med høyere grad og 310 med doktorgrad. 33 % av doktorgradskandidatene er kvinner. Rundt 4500 årsverk, herav 2700 i undervisning og forskning. Deltar i EUs 6. og 7. rammeprogram. Budsjett 2009: ca 4,4 milliarder kroner.

Om BI

Handelshøyskolen BI ble grunnlagt i 1943 som en privat selveiende stiftelse. Stiftelsen er i dag en av Norges største vitenskapelige høyskoler med ca 20.000 studenter og ett av Europas største vitenskapelige miljøer innen økonomi, ledelse og markedsføring. Over 350 faglige medarbeidere, og 700 forelesere fra næringsliv og offentlig forvaltning er tilknyttet BI. Studietilbudet ved Handelshøyskolen BIs enheter er å finne over hele landet gjennom et landsdekkende nettverk av høyskoler. BI tilbyr en stor bredde og variasjon i sine utdanningstilbud, både på grunnivå og på høyere grads studier.

Om SINTEF Teknologi og samfunn

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. SINTEF ønsker å bidra til utviklingen av Norge gjennom en sunn og bærekraftig utvikling av samfunnet. SINTEF selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag til norske og internasjonale kunder. SINTEF ble opprinnelig etablert for å være NTHs forlengede arm mot industrien. SINTEF har ca. 2100 ansatte

SINTEF sin visjon er Teknologi for et bedre samfunn

SINTEF Teknologi og samfunn skal være en kreativ kraft i norsk nærings- og samfunnsliv. SINTEF Tekonlogi og samfunn sin styrke skal ligge i evnen til å analysere og løse problemstillinger på en flerfaglig og helhetlig måte. Denne styrken skal brukes til å bedre konkurranseevnen og verdiskapingen for kundene.