Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=20

Go to Prosjekt Norge

Close

Verktøy

På denne siden finnes en oversikt over noen tilgjengelige verktøy som er relatert til prosjektledelsesfaget. Dette inkluderer både verktøy som er utviklet gjennom NSP prosjekter og andre relevante verktøy.

Prosjekteringsportalen Prosjekteringsportalen er etablert for å samle og dele faglitteratur, presentasjoner, rapporter, verktøy og andre hjelpemiddel vedrøredne prosjekteringsledelse og prosjekteringsprosessen slik at andre kan nyttiggjøre seg av dem.
Målgruppen for portal er alle som jobber med eller er interessert i prosjekteringsledelse og prosjekteringsprosessen.
Project Wiki   Felles terminologi er et viktig utgangspunkt for enhver som ønsker å samarbeide og utvikle ny kompetanse, kunnskap, tjenester eller produkter. Det er også viktig for fagmiljøets posisjon og anseelse at denne terminologien blir tatt i bruk og oppfattet som den eneste gjeldende i fagmiljøet.
Helsesjekk Helsesjekk i prosjekter er et komplett verktøy for organisasjoner som ønsker å tilby et tidlig varsling system for sine prosjekter.
OPS-portalen   Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er en viktig modell for finansiering av offentlige prosjekter. OPS Portalen Norge er resultatet av et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse. Her finner du alt du trenger å vite om OPS-modellen, samt linker til prosjekter som er gjennomført etter denne modellen i Norge. Innholdet på portalen er utviklet i nært  samarbeid med både offentlig- og privat sektor, gjennom jevnlige arbeidsseminarer med prosjektets deltagere.
PEVS - Prosjekt-evalueringsskjemaet

Det er av betydning for en styringsgruppe eller en prosjektleder å kunne ta "temperaturen" på prosjektet underveis i prosjektarbeidet. Spørreskjemaet PEVS er et hjelpemiddel i en slik temperaturmåling. Resultatene vil vise situasjonen i prosjektet sammenliknet med hva som er den vanlige situasjonen for andre norske prosjekter. Man får råd om hva det viktig å gripe fatt i for å forbedre situasjonen for prosjektet. Spørreskjemaet er utviklet av Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen, begge fra Handelshøyskolen BI.

PPS-portalen

Siden er midlertidig ute av drift, men vi jobber for å få de opp så raskt som mulig!

Praktisk prosjektstyring (PPS) - et felles utviklingsprosjekt for BAE-bransjen. Utviklingsprosjektet "Praktisk prosjektstyring" hadde som målsetning å utvikle felles maler og metodikk for planlegging, oppfølging og rapportering for alle aktører som er involvert i standard byggeprosjekter. I Praktisk prosjektstyring er det samlet både generell teori og verktøy på et sted. Verktøyene er hentet fra og tilpasset byggebransjens behov og representere det beste av det som er i bruk i byggebransjen i dag. De første steinene i byggverket er nå lagt på plass. NSP var tilknyttet utviklingsprosjektet men er ikke ansvarlig for innhold og oppdateringer på disse nettsidene.

Prosjektmodenhet-skjemaet

 

Dette er et hjelpemiddel for å måle prosjektmodenheten i virksomheten.
Et av de momentene som åpenbarte seg gjennom NSPs forskningsprosjekt "Management by Projects" var behovet for å definere en virksomhets modenhet. Som et praktisk hjelpemiddel utviklet prosjektet en kort spørreundersøkelsen med 36 spørsmål som hjelper deg med å måle prosjektmodenheten.

Tips og råd for effektiv prosjektoppstart

Mange av problemene som prosjekter møter oppstår allerede i forbindelse med oppstarten av prosjektet. Vi har utviklet et lite verktøy som kan hjelpe deg til å bli mer målrettet og mer effektiv i prosessen med å etablere ditt prosjekt. I dette temaheftet beskrives 6 sentrale fokusområder som inngår i prosjektoppstart, disse er: Prosjektgrunnlag, Usikkerhet, Interessenter, Prosjektmål, Organisering samt Plan- og styringssystem.

Se rapportsalg (rapport nr 64) for mer informasjon.

Prosjektveiviseren Prosjektveiviseren er et nettbasert veiledningsopplegg for gjennomføring av IKT-prosjekter i offentlig sektor. Formålet er å styrke ledelse, planlegging og kvalitet i offentlige IKT-prosjekter, og medvirke til gjenbruk og helhet i IT-løsningene på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Utviklet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Senter for statlig økonomistyring (SSØ).