Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=11

Go to Prosjekt Norge

Close

Om Norsk senter for prosjektledelse

Norsk senter for prosjektledelse (NSP) er en nasjonal arena for utveksling av erfaringer, bygging av nettverk og representerer et sterkt fagmiljø som fungerer som en ekstern referanse til virksomheters egen prosjektkompetanse. NSP er et forskningsbasert samarbeid med norsk næringsliv og forvaltning. Fundamentet i senteret er de organisasjonene som har tegnet medlemskap og betaler en årlig kontingent, samt alle de ansatte disse organisasjonene som er kilden til og målgruppen for vår virksomhet.

NSPs visjon og effektmål

Følgende visjon ligger til grunn for NSPs virksomhet:

Den nasjonale kunnskapsarenaen innen prosjektledelse

Senteret har satt seg følgende effektmål:

Forskning
NSP skal være i front nasjonalt og internasjonalt innen forskning på prosjektledelse.

Utdanning
NSP skal bidra til at utdanningsinstitusjonene tilbyr utdanning innen prosjektledelse basert på forskningsbasert kunnskap. 

Kunnskapspredning og implementering
NSP skal sørge for utbredelse av kunnskap innenfor faget prosjektledelse, styrke relasjonene mellom prosjektorienterte virksomheter, og bidra til at forskningsresultater anvendes i medlemsbedriftene. 

Disse effektmålene skal nås gjennom aktivt samspill mellom praktikere og akademikere, og all aktivitet besluttes gjennomført av senterets styre.

Vår virksomhetsidé

Følgende virksomhetsidé ligger til grunn for NSPs virksomhet:

NSP skal være det mest betydningsfulle nasjonale kompetansesenter og nettverk innen prosjektledelse hvor det profesjonelle prosjektmiljø i Norge deltar og skaper verdier.

NSP baserer seg på et aktivt, integrert samarbeid mellom praktikere og akademia. NSP iverksetter målrettet forskning på temaer innen prosjektledelse. NSP skal gjennom sin virksomhet bidra til kontinuerlig forbedring på dette området, hos medlemmene og i samfunnet for øvrig, ved at forskningen er relevant og at resultatene av vitenskapelige undersøkelser finner sin praktiske anvendelse.

Våre ambisjoner

For perioden 2009-2013 har senteret vektlagt følgende ambisjoner:

  1. Øke antallet deltakere fra næringsliv og forvaltning.
  2. Utvide for deltakelse for andre relevante akademiske miljøer.
  3. Arbeide for å samle virksomheten i interesseorganisasjoner innen prosjektledelse i Norge.
  4. Skape forståelse for betydningen av kompetanse innen prosjektledelse i politiske miljøer og virkemiddelapparatet som finansierer forskning i Norge.
  5. Øke den tilgjengelige finansieringen av senterets aktiviteter.

NSPs strategidokument 2009-2013

Mer informasjon om strategiene som ligger til grunn for senterets virksomhet, kan du finne i senterets strategidokument, som kan du laste ned her.

Historikk og bakgrunn om NSP

Norsk senter for prosjektledelse (NSP) er en realisering av det tredje hovedmålet fra forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Dette målet var å danne et kompetansesenter innen prosjektledelse på et høyt faglig og internasjonalt anerkjent nivå.

NSP søker å bidra til videre forskning og utvikling innen fagområdet prosjektledelse for derigjennom å øke kompetansen til akademiske miljø, næringsliv og forvaltning. Denne kompetansen søkes så spredd gjennom utdannings- og informasjonsvirksomhet i senterets regi. På denne måten bidrar NSP til en generell kompetansespredning.

NSP skal være en brobygger mellom akademiske miljø og norsk industri og forvaltning, og skal danne en møteplass hvor interessenter og ressurspersoner innen prosjektledelse åpent kan diskutere ulike tema og utveksle erfaringer. Dette skal igjen lede til igangsetting av forskning og utvikling innen interessante tema fremsatt av både industri, forvaltning og akademiske miljø. Denne kompetansen skal overføres til medlemmer tilknyttet NSP for å muliggjøre en forbedring av prosjektgjennomføring og dermed medlemmenes konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Videre skal kompetansen formidles til deltagere på konferanser og temadager i NSPs regi, deltagere i etter- og videreutdanningsaktivitet ved NTNU og BI, samt brukes til videreutvikling av et utdanningstilbud i prosjektledelse.

NSP er opprettet av NTNU, med BI og SINTEF som samarbeidspartnere.